Saltar ao contido

Aviso legal

IDENTIFICACIÓN DO TITULAR DO PORTAL

Denominación Social: CATERING ARCASA, S.L.
Domicilio Social: C/ GASPAR FÀBREGAS 81, PLANTA 3 – 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)
NIF: B-08465601
Correo electrónico: arcasa@arcasa.com

O nome do dominio a través do que se accede ao presente Portal é titularidade de CATERING ARCASA, S.L e está prohibida a súa utilización en conexión con contidos, produtos ou servizos que non sexan titularidade de ARCASA que poida causar confusión entre os usuarios finais ou o descrédito de ARCASA.

OBXECTO

O presente Aviso Legal ten por obxecto establecer as Condicións Xerais que regulan o acceso, navegación e uso do sitio web dispoñible de forma gratuíta para os usuarios de Internet.

A utilización da nosa web atribúelle a condición de usuario e supón a plena aceptación e sen reservas de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais, así como da nosa política de privacidade e tratamento de datos persoais no momento no que se acceda ao sitio web.

ARCASA resérvase o dereito de modificar ou actualizar en calquera momento as presentes Condicións Xerais e, en xeral, os elementos que integran o deseño e a configuración do Portal. Por iso, ARCASA recomenda aos Usuarios que lean detidamente as presentes condicións cada vez que accedan ao Portal.

De seren ofrecidos, a través do Portal, a utilización, prestación e/ou contratación de produtos ou servizos, o feito de seren utilizados e/ou solicitados polo Usuarios implicará, así mesmo, a aceptación sen reservas das condicións particulares que, no seu caso, fosen establecidas ao efecto e que formarán parte integrante do presente Aviso Legal.

O Titular tamén se reserva a facultade de poder ofrecer determinados produtos e/ou servizos exclusivamente aos Usuarios rexistrados a través do Portal e que acepten expresamente as condicións particulares que sexan de aplicación.

Así mesmo, o Titular resérvase a facultade de dar por rematado, suspender ou interromper, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, o acceso aos produtos, servizos e/ou Contidos do Portal, así como a configuración mesma do Portal, prestacións, produtos, servizos e Contidos, sen posibilidade por parte do Usuario de reclamar nin esixir ningunha indemnización; en particular, con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización, mellora e/ou adecuación a cambios técnicos, operativos e/ou legais. Tras a devandita terminación, seguirán vixentes as prohibicións, restricións e limitacións contidas no presente Aviso Legal e/ou calquera condición particular que sexa de aplicación.

ACCESO E USO DO PORTAL

O Usuario declara que dispón da capacidade legal necesaria para vincularse por este acordo e para utilizar este Portal de conformidade coas Condicións Xerais aquí enunciadas, que entende e comprende na súa totalidade.

O mero acceso ao Portal, o uso dos contidos ofrecidos no mesmo, así como cubrir os formularios, enviar solicitudes de información e, en xeral, calquera acto de natureza similar aos anteriores implicará, por parte de quen navegue no Portal, a adquisición da consideración de Usuario e a aceptación, sen reservas, de todas e cada unha das normas integrantes do presente Aviso Legal.

O Usuario declara así mesmo que toda a información subministrada por el no curso da utilización deste Portal é verdadeira, completa e precisa.

En todo caso, o acceso, navegación e uso do Portal faise baixo a única e exclusiva responsabilidade do Usuario, polo que este se compromete a observar dilixente e fielmente calquera instrución adicional relativa ao uso do Portal e os seus contidos. Neste sentido, o Usuario obrígase a usar os contidos do Portal de forma dilixente, correcta e lícita, de conformidade coa lexislación vixente e, en particular, comprométese a absterse de:

 1. Utilizalos con fins ou efectos contrarios á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública, e as instrucións recibidas de ARCASA.
 2. Utilizalos con fins lesivos dos lexítimos dereitos de terceiros.
 3. Empregar os contidos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través do Portal para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidas a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo a devandita información.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Esta web é propiedade de CATERING ARCASA, S.L.

Os dereitos de Propiedade Intelectual e dereitos de explotación e reprodución desta web e dos seus contidos son propiedade exclusiva desta, salvo que expresamente se especifique outra cousa, ou de terceiros se ARCASA obtivo a correspondente licenza.

Enténdese por Contidos do Portal, a título meramente enunciativo e non exhaustivo, os textos, as fotografías, os gráficos, as imaxes, as iconas, a tecnoloxía, a estrutura da navegación, o software, os contidos audiovisuais ou sonoros, o deseño gráfico e os códigos fonte, os índices, as marcas, os logotipos, as expresións e informacións e, en xeral, calquera outra creación protexida polas normas nacionais e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial.

Calquera uso indebido por parte de persoas diferentes do seu lexítimo titular e sen o consentimento expreso e inequívoco por parte deste poderá ser denunciado e perseguido a través de todos os medios legais existentes no ordenamento xurídico español e/ou comunitario.

Só se permite descargar os contidos, copiar ou imprimir calquera páxina desta web para uso persoal e privado. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar ou suprimir a información, contido ou advertencias desta web sen a previa autorización por escrito de ARCASA.

ARCASA resérvase a facultade de modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido da web, os vínculos ou a información obtida a través dela, sen necesidade de previo aviso. Esta, en ningún caso, asume ningunha responsabilidade como consecuencia da incorrecta utilización da web que poida levar a cabo o Usuario, tanto da información coma dos servizos contidos nela.

RESPONSABILIDADES DO TITULAR DO PORTAL

ARCASA declara que adoptou todas as medidas necesarias e razoables, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do Portal e evitar a existencia e/ou transmisión de virus e outros compoñentes prexudiciais para os Usuarios.

Así mesmo, ARCASA poñerá todos os medios razoables á súa disposición para comprobar a veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, exhaustividade e actualidade da información e dos contidos subministrados no Portal.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

O Usuario recoñece e acepta expresamente que ARCASA non outorga ningunha garantía de ningún tipo, quer expresa ou implícita, sobre a fiabilidade, utilidade ou exactitude da información publicada e/ou subministrada no Portal con relación aos produtos e/ou servizos de ARCASA.

En particular, ARCASA non garante nin se fai responsable de:

 1. A falta de dispoñibilidade ou accesibilidade do Portal ou da continuidade dos contidos do Portal.
 1. A existencia de interrupcións, erros no acceso ao Portal ou mal funcionamento do Portal, así como problemas técnicos ou fallos que se produzan durante a conexión a Internet.
 1. A ausencia de virus e outros elementos informáticos prexudiciais no Portal ou servidor que o subministra. Corresponde ao Usuario, no seu caso, a dispoñibilidade de medios adecuados para a detección ou desinfección de programas informáticos prexudiciais.
 1. A invulnerabilidade do Portal e das medidas de seguridade que se adopten no mesmo.
 1. A inexistencia de erros nos contidos.
 1. A adecuación para un propósito ou fin particular do portal e da información publicada e/ou subministrada con relación aos produtos ou servizos.
 1. As decisións tomadas a partir da información subministrada no Portal, nin dos danos e perdas para o Usuario ou para terceiros en motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida no portal.
 1. Dos danos producidos nos equipos informáticos dos usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo do Portal.
 1. Calquera outro dano que no seu caso se puidera causar por funcionamento defectuoso do Portal.

LIGAZÓNS

LIGAZÓNS A OUTRAS PÁXINAS

ARCASA poderá ofrecer no seu Portal ligazóns, directa ou indirectamente, a recursos ou páxinas web de Internet que se atopan fóra do Portal. No seu caso, estas ligazóns non deben presupoñer que existan acordos cos seus responsables, nin a recomendación de ARCASA á contratación de produtos e/ou servizos que ofrezan.

ARCASA non ten facultade nin medios humanos nin técnicos para coñecer, controlar nin aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outras páxinas web nas que se poidan establecer ligazóns desde o Portal. En consecuencia, ARCASA non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo ás páxinas web ás que se puidese establecer unha ligazón dende o Portal, en concreto, a título enunciativo e non taxativo, sobre o seu funcionamento, acceso, datos, información, ficheiros, calidade e fiabilidade dos seus produtos e servizos, as súas propias ligazóns e/ou calquera dos seus contidos, en xeral.

LIGAZÓNS CON DESTINO AO PORTAL "ARCASA.ES" DE CATERING ARCASA, S.L

Para o caso de que calquera Usuario, entidade ou páxina web desexase establecer algún tipo de ligazón con destino ao Portal, con prioridade a realizar a devandita ligazón deberá obter unha autorización expresa e por escrito do Titular e a ligazón deberá ser absoluta e completa, no sentido de que se realice á páxina principal do Portal e que abarque toda a extensión da devandita páxina principal.

No caso de que a entidade que realizase a ligazón dende a súa páxina web ao Portal de arcasa.es de ARCASA, tamén desexase incluír na súa páxina web a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo ou calquera outro signo identificador do Titular e/ou do Portal, necesitará a autorización previa expresa e por escrito de ARCASA.

NULIDADE

No caso de que calquera disposición deste Aviso Legal fose considerada nula, na súa totalidade ou en parte, a devandita nulidade ou inaplicación non afectará ás outras disposicións do Aviso Legal nin ás condicións particulares que, no seu caso, puidesen ser establecidas.

No caso de que ARCASA non exercese calquera dereito ou acción recoñecida neste Aviso Legal, isto non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo que deberá ser por escrito da súa parte.

LEXISLACIÓN APLICABLE E TRIBUNAIS COMPETENTES

No caso de que calquera disposición deste Aviso Legal fose considerada nula, na súa totalidade ou en parte, a devandita nulidade ou inaplicación non afectará ás outras disposicións do Aviso Legal nin ás condicións particulares que, no seu caso, puidesen ser establecidas.

No caso de que ARCASA non exercese calquera dereito ou acción recoñecida neste Aviso Legal, isto non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo que deberá ser por escrito da súa parte.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!