Skip to content

Avís legal

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL PORTAL

Denominació Social: CATERING ARCASA, S.L.
Domicili Social: C/ GASPAR FÀBREGAS 81, PLANTA 3 – 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)
NIF: B-08465601
Adreça electrònica: arcasa@arcasa.com

El nom de domini a través del qual s’accedeix al present Portal és titularitat de CATERING ARCASA, S.L. Està prohibit utilitzar-lo en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat d’ARCASA i que puguin causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit d’ARCASA.

OBJECTE

El present Avís Legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web disponible de manera gratuïta per als usuaris d’Internet.

Utilitzar la nostra web li atribueix la condició d’usuari i suposa la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals, en el moment en què accedeix al lloc web.

ARCASA es reserva el dret de modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions Generals i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Per això, ARCASA recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada cop que accedeixin al Portal.

En cas que s’ofereixi utilitzar, prestar i/o contractar productes o serveis a través del Portal, el fet que l’Usuari els utilitzi i/o sol·liciti implicarà, així mateix, que accepta sense reserves les condicions particulars que, en el seu cas, hagin estat establertes a l’efecte i que formaran part integrant del present Avís Legal.

El Titular també es reserva la facultat d’oferir determinats productes i/o serveis exclusivament als Usuaris registrats a través del Portal i que acceptin expressament les condicions particulars que siguin d’aplicació.

Així mateix, el Titular es reserva la facultat de donar per acabada, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així com la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i Continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d’aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avís Legal i/o en qualsevol de les condicions particulars que siguin d’aplicació.

ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L’Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprèn en la seva totalitat.

El mer accés al Portal, l’ús dels continguts que s’hi ofereixen, així com l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part d’aquells que naveguin pel Portal, l’adquisició de la consideració d’Usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal.

L’Usuari declara així mateix que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d’aquest Portal és vertadera, completa i precisa.

En tot cas, l’accés, la navegació i l’ús del Portal es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa es compromet a observar diligentment i fidel qualsevol instrucció addicional relativa a l’ús del Portal i als seus continguts. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a usar els continguts del Portal de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 1. Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic, i a les instruccions rebudes d’ARCASA.
 2. Utilitzar-los amb fins lesius dels legítims drets de tercers.
 3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera tal informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és propietat de CATERING ARCASA, S.L.

Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web i dels seus continguts són propietat exclusiva d’ARCASA, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa, o de tercers si ARCASA ha obtingut la corresponent llicència.

S’entén per Continguts del Portal, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l’estructura de navegació, el software, els continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, els logotips, les expressions i les informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Qualsevol ús indegut per part de persones diferents del titular legítim i sense el seu consentiment exprés i inequívoc, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar i suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització per escrit d’ARCASA.

ARCASA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través del lloc, sense necessitat de previ avís. En cap cas assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització del web que pugui dur a terme l’Usuari, tant de la informació com dels serveis que conté.

RESPONSABILITATS DEL TITULAR DEL PORTAL

ARCASA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components danyosos als Usuaris.

Així mateix, ARCASA posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

L’Usuari reconeix i accepta expressament que ARCASA no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada al Portal amb relació als productes i/o serveis d’ARCASA.

En particular, ARCASA no garanteix ni es fa responsable de:

 1. La falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal.
 1. L’existència d’interrupcions, errors en l’accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.
 1. L’absència de virus i altres elements informàtics danyosos al Portal o servidor que el subministra. Correspon a l’Usuari, en el seu cas, disposar de mitjans adequats per detectar o desinfectar programes informàtics danyosos.
 1. La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s’hi adopten.
 1. La inexistència d’errors en els continguts.
 1. L’adequació per a un propòsit o fi particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada amb relació als productes o serveis.
 1. Les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers en motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda del Portal.
 1. Dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 1. Qualsevol altre dany que en el seu cas pogués ser causat per un funcionament defectuós del Portal.

ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

ARCASA podrà oferir al seu Portal enllaços, directament o indirecta, a recursos o pàgines web d’Internet que es trobin fora del Portal. En el seu cas, aquests enllaços no han de pressuposar que hi hagi acords amb els seus responsables, ni la recomanació d’ARCASA de contractar productes i/o serveis que s’ofereixin.

ARCASA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les quals es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, ARCASA no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a què es pogués establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

ENLLAÇOS AMB DESTÍ AL PORTAL “ARCASA.ES” DE CATERING ARCASA, S.L.

En cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destí al Portal, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d’obtenir una autorització expressa i per escrit del Titular i l’enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal del Portal, abastant tota l’extensió de la pàgina principal.

En cas que l’entitat que realitzi l’enllaç des del seu lloc web al Portal arcasa.es d’ARCASA també desitgés incloure la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip o qualsevol altre signe identificatiu del Titular i/o del Portal, necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit d’ARCASA.

NUL·LITAT

En cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal ni les condicions particulars que, en el seu cas, s’hagin pogut establir.

En cas que ARCASA no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, aquest fet no constituiria que hi renunciés, llevat que existeixi reconeixement i acord per escrit de la seva part.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

En cas que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal ni les condicions particulars que, en el seu cas, s’hagin pogut establir.

En cas que ARCASA no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, aquest fet no constituiria que hi renunciés, llevat que existeixi reconeixement i acord per escrit de la seva part.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!